บทที่ 1 – คำถามที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถตอบได้

บทที่ 1 – คำถามที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถตอบได้

บทที่ 1 – คำถามที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถตอบได้ ปฐมกาล 1:1 เราจะเริ่มต้นบทเรียนด้วยการเน้นไปยังเรื่องการเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า ในบทนี้เราจะมองไปที่คำถามที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถตอบได้ ปฐมกาล 1:1 – “ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” ตามข้อพระคัมภีร์ข้างต้น ใครคือผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก? คำตอบคือพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง พระคัมภีร์ไม่ได้พยายามที่จะพิสูจน์การดำรงอยู่ของพระเจ้า ในข้อแรกสุดของพระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงดำรงอยู่ หลายคนมีมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับพระเจ้า บางคนคิดว่าไม่มีพระเจ้า บางคนเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์ บ้างก็เชื่อว่าพระเจ้าคือธรรมชาติ บ้างก็คิดว่ามนุษย์นี่แหละคือพระเจ้าเสียเอง และบางคนก็คิดว่าพระเจ้าคือกำลังงานหรือพลังงาน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีมุมมองที่ผิดต่อพระเจ้าหรือไม่? เพราะว่าพระคัมภีร์ได้สำแดงว่าพระเจ้าคือใคร พระองค์ทรงมีพระลักษณะอย่างไร และพระองค์มาจากไหน พระคัมภีร์เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เราสามารถเรียนรู้ได้เกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าทรงประทานพระคัมภีร์แก่เราเพื่อสำแดงความจริงว่าเราไม่สามารถรับรู้พระองค์ได้จากทางอื่น ข้อพระคัมภีร์กล่าวว่า “ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” คำว่า ทรงเนรมิต หมายความว่าอะไร? ซึ่งเนรมิตหมายความว่า การทรงสร้างบางสิ่ง สังเกตว่าพระเจ้าทรงสร้างบางสิ่งจากความว่างเปล่า ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งจากความว่างเปล่า ผมสามารถนำไม้และซีเมนต์มาสร้างบ้านได้ แต่ผมไม่สามารถสร้างบ้านจากความว่างเปล่าได้ ภรรยาของผมสามารถนำเนื้อและผักมาทำอาหารได้ แต่เธอไม่สามารถทำอาหารจากการไม่มีอะไรเลยได้ มนุษย์สามารถสร้างบางสิ่งได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถสร้างบางอย่างจากความว่างเปล่าได้ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างบางสิ่งจากความว่างเปล่า ในข้อพระคัมภีร์นี้ คำต่อไปที่เราอยากจะพิจารณาคิคือคำว่าพระเจ้า พระเจ้าหมายความว่าอะไร? พระเจ้าหมายความว่า องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ไม่มีใครมีอำนาจเหนือเกินกว่าพระเจ้า พระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจ พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งจากความว่างเปล่า พระเจ้าทรงเริ่มต้นเนรมิตสร้างเมื่อไหร่? […]